آنتی فوم – قیمت فروش آنتی فوم

نام های مترادف آنتی فوم:

اسامی مترادف با ضد کف سیلیکونی : آنتی فوم، Hinzol Antifoam KTA40.

• شکل ظاهری : مایع غلیظ شیری رنگ

• پایه شیمیایی: پلی دی متیل سیلوکسان

• ماهیت یونی: نانیونیک

• ph (محلول ۱۰%) : خنثی

• گرید: صنعتی

• برند: ایرانی

• چگالی: ۱/۰۰۳ گرم بر سانتی متر مکعب

• حلالیت درآب: به سختی در آب حل میشود.


• آنتی فوم چیست:

آنتی فوم، یک افزدونی شیمیایی میباشد که باعث کاهش و مانع شکل گیری کفی است که در طی یک فرایند شیمیایی مایعات ایجاد شده است.

در فرایندهای شیمیایی، کف ها، باعث ایجاد مشکلات جدی بسیاری می شوند. باعث ایجاد مشکلاتی روی سطح پوشاننده می شوند و مانع از این می شوند که از تمامی گنجایش ظرف حامل ماده، استفاده شود.

آنتی فوم ها در مایع کف، غیر قابل حل هست و از ویژگیهای اصلی آن، این است که به آسانی و به سرعت روی سطح کف، گسترش می یابد. این مواد، معمولاً تمایل دارند که به سمت سطح بین آب و هوا حرکت کنند و کف را از بین ببرند که این عمل باعث ترکیدن حبابهای هوا و از بین رفتن سطح کف می شود.

اولین آنتی فوم ها، هدفشان از بین بردن کف ظاهر شده روی سطح بود. نفت سفید، نفت کوره ای و دیگر محصولات نفتی برای از بین بردن کف استفاده می شدند.

دیگر نفتهای گیاهی نیز در بعضی مواقع استفاده می شدند. الکلهای چرب، بسیار مؤثر بودند اما جزء آنتیفوم های گران قیمت بودند. آنها برای افزایش بهرهوری به محصولات نفتی اضافه شدند.

اختلاط شدید روغن با هوا در اکثر موارد اجتناب ناپذیر است. این امر به نوبه خود تاثیرات منفی جدی بر کیفیت روانکار و سیستم روانکاری می گذارد، افزایش اکسیداسیون روغن، ایجاد حفره بر سطح قطعات و… نمونه ای از این تاثیرات نامطلوب می باشد.

بنابراین به منظور جلوگیری از این تاثیرات از افزودنیهای ضد کف استفاده میشود.
افزودنیهای آنتی فوم در دونوع سیلیکونی و غیر سیلیکونی قابل تامین میباشد.

 


آنتی فوم سیلیکونی

آنتی فوم سیلیکونی


•تاریخچه آنتی فوم:

در سالهای ۱۹۵۰، آزمایشات بر آنتی فوم های مبتنی بر سیلیکون آغاز شده است.  آنها بر اساس نفت سیلیکون بودند که در آب یا نفت سبک پراکنده می-شدند. نفتهای سیلیکونی به خوبی کار می کردند اما باعث ایجاد اختلالات سطح در بسیاری از کاربردها مانند رنگها و کاغذها می شدند.

در سال ۱۹۶۳، اولین آنتی فوم ها با ذرات آب گریز در نفت سبک، ثبت اختراع شد. در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، موم های آبگریز مانند ethylene bis stearamide که در نفت پراکنده می شدند، توسعه یافتند. این نوع از آنتی فوم ها، بسیار موثر بوده اند اما بحران نفتی ۱۹۷۳ باعث گران شدن آنها و منجر به فشار برای کاهش نفت شده است.

راه حل، اضافه کردن آب بود، آب اضافه شد و آنتی فوم های مبتنی بر آب ظاهر شدند.

توسعه ی آنتی فوم های سیلیکونی، با استفاده از امولسیونهای مختلف و تغییر در روغن های سیلیکونی ادامه یافت. در اوایل ۱۹۹۰، آنتی فوم های ایمولسیون سیلیکون به علت این که باعث کمترین اختلالات در سطح می شد، در صنعت خمیر چوب، با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.


عواملی که بر کارکرد ضد کف موثرند شامل موارد زيرند :
۱- حلاليت ۲ – اندازه قطره ۳- حضور ذرات ناسازگار با آب ۴ – نيروهای جانبی محيطی ۵ – کف کردن مکرر ۶ – رقابت شيميايی اجزاء سازنده ۷ – تمرکز مواد در سطح ۸ – انواع نمک های محلول و غلظت آنها


• کاربرد آنتی فوم:

واردات انواع آنتی فوم های ۱۰۰% خورکی جهت مصرف در کارخانه جات تولید قند – مربا – الکل سازی ونوشابه سازی ها

برای از بین بردن کف ایجاد شده در اثر کاربرد دترجنت ها، در حمام های شستشو ، رنگرزی و تکمیل پارچه و همچنین در کارخانجات رزین و رنگ سازی به کار می رود.


• اساس کف کردن:

به منظور درک مکانيزم های عمل ضدکف داشتن يک درک پايه ای از ساختارکف الزامیست. حباب های کف محفظه هايی با شکل چند وجهی از جنس مايع هستند که مولکول های گاز را دربر گرفته اند . سطوح جدا کننده محفظه حباب ها ی مجاور را Lamellae گويند . محل اتصال حباب هارا که از ديگر بخش های محفظه ضخيم تر است مرز مسطح Plateau Border ناميده شده است.

محل اتصال چند حباب در بخش مرز مسطح را قله يا راس Vertexes ناميده اند . مرز های مسطح و محل تلاقی راس های حباب ها ، ساختار شبکه لوله کشی کف را تشکيل می دهند .

مرزهای مسطح در ساختار کف بهم پيوسته و متصل می باشند و معبر يا کانال تخليه کف هستند . از اين مسير ها مايعات اضافی از ساختار کف تخليه می شود تا اينکه تعادل بين نيروی وزن و نيروی موينگی لايه ها برقرار گردد . انعطاف پذيری کف حاصل حضور مايع در ساختارش می باشد .

هرگاه ساختار کف از مايع تخليه گردد حباب ها از شکل گرد ياکروی به شکل چند وجهی و کمی سفت با اشکال کريستالی تغيير شکل می دهد. کف حاصل از لايه مواد فعال در سطح که لايه های نازک Lamellae را تشکيل داده اند به دليل اينکه ضعيفترين و نازکترين بخش محفظه حباب های کف هستند هدف ضدکف های سريع می باشند .

ساختار لايه بين يک ماده فعال در سطح و محلول در جايی که مقداری از مواد محلول بين دو لايه های مواد فعال در سطح محاصره شده است بمحض اينکه ساختار کف تخليه می گردد سطوح جانبی نازک می شود و دو لايه مواد فعال در سطح به يکديگر نزديک تر می شوند .

هرگاه لايه ها بسيار به يکديگر نزديکند جذب الکترو شيميايی مولکول ها شروع می شود. آنها نيز در طول لايه جانبی پهلو به پهلو به يکديگر فشار وارد می کنند . در نتيجه تقابل الکتروشيميايی ساختار حباب بيشتر بلوری ، چند وجهی و سفت می شود .

مواد فعال در سطح طبيعتا”لايه های بين سطحی را به جهت ساختارهای شيميايی شکل داده و فضای نا منظم بين مولکول های مواد فعال در سطح در لايه و ذرات با بار الکتريکی در بيانگر اتفاقی است که بيش از يک نوع مواد فعال در سطح در محلول و سطح تماس مايع و گاز حضور دارند.

فضای متغيرايجاد شده توسط دم های نا سازگار با آب از مولکول های مختلف مواد فعال در سطح پايداری هر دو لايه های بوجود آمده و ذرات با بار الکتريکی را کاهش می دهد .محلول های مخلوط از مواد فعال در سطح ذرات با بار الکتريکی ولايه های نا پايدار توليد می کنند .

ذرات با بار الکتريکی کم پايدار از خود واکنش نشان داده و بصورت برشی از يکديگر جدا می شوند در نتيجه لايه های مولکول های مواد فعال در سطح توسعه و افزايش می يابد .

گرچه لايه هايی که توليد شده اند نا پايدار ند .يکی از اهداف کلی استفاده از ضد کف ، نا پايدار کردن لايه های مواد فعال در سطح با اضافه کردن ديگر مواد فعال در سطح دارای دم های هيدروکربوری بلند می باشد به این صورت که فواصل بين مولکولی بين موادفعال در سطح که توليد لايه های بين سطح کرده اند ايجاد می گردد .

موادفعال در سطح طبيعتا” کشش سطحی و بين سطحی محلول های آبی را کاهش داده و کشش سطحی ميزانی از تقابل مولکولی در سطح تماس بين گاز و مايع می باشد .

يک آب پاک کشش سطحی تقريبا” برابر با ۷۲ (دين / سانتی متر مربع ) دارد .يک محلول MDEA 40% گرفته شده از Surge Drum با دو روز تزريق ضد کف کشش سطحی حدود ۵۵ ( دين / سانتيمتر مربع ) دارد . چنانچه از همان نمونه بعد از چند ساعت تزريق نمونه برداريم و آزمايش کنيم کشش سطحی عدد متفاوتی را نشان می دهد .

در محلول های آبی باکشش های سطحی کم طبيعتا” بدين معنی است که در مقطع تماس مايع و گاز با تمرکز زياد مواد فعال در سطح مواجه می باشيم . اگرچه اطلاعات کشش سطحی بدست آمده به تنهايی ممکن است گمراه کننده باشد .

در پيش بينی تمايل محلول تصفيه گاز به کف کنندگی به جهت آلودگی موادفعال در سطح قادر نبوده و فقط به تنهايی با داشتن مقدارکشش سطحی پيش بينی درستی انجام میدهیم بعضی از مواد فعال در سطح برای مثال : ضد کف ها و هيدروکربورهای مايع تمايل به کف کنندگی را کاهش داده در حاليکه قادرند کشش سطحی را هم کاهش دهند.

از آنجايکه اينگونه ترکيبات در سطح فعال می باشند آنها بر کشش سطحی موثر بوده اند، همانگونه که مواد فعال در سطح که سبب کف گردیده اند. مثال با ارزش ديگر از برداشت فريبنده اطلاعات بدست آمده از آزمايش ومحاسبه کشش سطحی فرض اينکه کارايی ذغال فعال از دست رفته و برای تعويض آن اقدام شود .


 انبارداری:

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گرادمی باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل شود و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری به عمل آید. این ماده حداکثر به مدت یکسال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.


• بسته بندی: 

عرضه این محصول در بشکه های ۵۰ ، ۱۰۰، ۲۰۰، کیلوگرمی انجام میشود.


جهت اطلاع از قیمت خرید و فروش  مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی با کارشناسان ما در واحد فروش تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۲۸۷۰۸۴۵۶

۰۹۱۲۸۷۰۸۴۵۷Copyright 2016. All rights reserved.