دیسکلر مایع (قیمت فروش رسوب زدا)

دیسکلر یا رسوب بر یا رسوب زدا چیست ؟

نام های مترادف دیسکلر :

رسوب بر . دیسکلر بی بدون بو . رسوب زدا . اسید دیسکلر. دیسکلر مایع

• خلوص : ۳۳% و ۳۷% و ۶۰ %

• شکل ظاهری : مایع بی رنگ بی بو

• گرید: صنعتی

• برند: ایرانی – خارجی – بدون بو


• دیسکلر چیست :

رسوب زدا يا دیسکلر(Descaler) به محلول شیمیایی گفته مي شود که برای رسوب زدایی انواع سطوح موجود در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، ديگ های بخار، بويلر ها، برج هاي خنك كننده و … به کار می رود و به هيچ عنوان به دستگاه ها و لوله ها آسيب نمی رساند.

سدیم سولفیت به سهولت اکسید شده وبه همین خاطراست که زمانی مورد استفاده قرارمی گیرد که نیازبه یک کاهنده ملایم باشد، مانند رنگبری پشم و ابریشم، به عنوان ضد کلر پس ازرنگبری نخ، منسوجات و کاغذ؛ به عنوان ماده نگهدارنده مواد غذایی و جلوگیری ازرنگی شدن محلول های شیرین ( شکر ) براثرتبخیر.

ازآن درتولید داروی ظهورعکاسی برای ممانعت ازاکسایش هیدروکینون و مواد دیگربه شکل وسیع بهربرداری می شود.

ازسدیم سولفیت درپزشکی نیزاستفاده می شود به عنوان ماده ضدعفونی وضد آنزیم درمصارف داخلی کاربرد کمی دارد.


ازدو طریق برای تولید این ماده استفاده می شود. درروش نخست: گرد روی، سدیم بی سولفیت را دردمای اتاق می کاهد:

۲NaHSO3 + H2SO3+ Zn ͢ ZnSO3 + Na2S2O4 +2H2O

محصول واکنش با شیرآهک عمل می شوند تا هرمقداراسید آزاد خنثی شود، ازاین طریق انحلال پذیری ZnSO3 کاهش یافته و با کاغذ صافی جدا می شود.

برای جدا نمودن Na2S2O4 . 2H2O هم ازسدیم کلرید استفاده می گردد. بعد از جدا شدن با الکل، آبگیری و خشک می شود. بلورهای این ماده فقط درحالت خشک پایدارند.

درفرایند دوم، تعلیقی آبی ازگرد روی درفرمالدهید با گوگرد دیوکسید در۸۰ ۰ C وارد عمل می شود.درمجاورت نمک قلیا دوبارواکنش تجزیه اتفاق می افتد ونمک سدیم به دست می آید.

محصول خالص نیزازطریق تبخیردرخلا حاصل می شود. طریق دیگرکاهش محلول سدیم سولفیت با ملغمه سدیم [ که درتهیه کلربا استفاده ازپیل جیوه ای درPH کنترل شده درحد ۵ الی ۷ تشکیل می شود ] است.

ازسدیم فرمات که به عنوان محصول جانبی که درساخت پنتااریتریتول تشکیل می شود، می توان سدیم هیدروسولفیت تهیه نمود. برای این کارسدیم فرمات دریک محلول الکلی قلیایی با گوگرد دیوکسید وارد واکنش می شود:

HCOONa + 2SO2 + NaOH ͢ Na2S2O4 + CO2 + H2O


دیسکلر بدون بو

دیسکلر بدون بو


سدیم سولفید

سدیم سولفید ماده ای معدنی است که درصنایع شیمی آلی جایگاه مهمی را دارا می باشد. درتولید ترکیبات آمینو از سدیم سولفید به منظورماده کاهنده استفاد به عمل می آید ودرتولید بسیاری ازرنگینه ها هم کاربرد دارد؛ ازاین ترکیب به طورگسترده درصنایع چرم به عنوان ماده موردا استفاده می شود.

سدیم پلی سولفید یکی ازواکنش دهنده های ضروری درتولید لاستیک مصنوعی تیوکل محسوب می شود. سدیم سولفید درصنایع ریون، متالوژی، عکاسی و گراورسازی کاربرد دارد.

این ترکیب شیمیایی به صورت بلورهای %۳۰ سدیم سولفید یا پرک %۶۲ به دست می آید. محلول این ماده درظروف فولادی حمل می شود.

ازخاصیت های منفی سدیم سولفید رطوبت پذیری آن می باشد وبا ۹ مولکول آب متبلورمی شود، Na2S . 9H2O قدیمیترین روش تولید کاهش سدیم سولفات با گرد زغال سنگ دریک کوره تابشی است.

فرآیند مشابه دیگر، کاهش باریت ( به طریق مشابه )، آبکشی و دو بارتجزیه با نمک قلیاست. درواکنش هایی که کاهش کیک نمک اتفاق می افتد، شرایط بسیارسختی لازم است. واکنش باید دردمایی بیشتراز ۹۰۰۰C انجام شود. واکنش ها به این صورزیر هستند:

Na2SO4 + 4C ͢ Na2S + 4CO

Na2SO4 + 4CO2 ͢ Na2S + 4CO2


کوره های کوچک تابشی که به شکل خاصی طراحی شده باشند، مشکل کمتری دارند زیرا ازمشکل داغ زدگی بارجلوگیری می شود. واکنش درفازمایع انجام می شود وسرعت زیادی دارد.

بهره گیری ازکوره های دوارازنوعی که درتکلیس سنگ آهک مورد استفاده قرارمی گیرد برای این واکنش تا حدی موفق بوده است.

کاهش باریم سولفات خیلی مشابه است. واحدهای جدیدتربرای کاهش آلودگی آهن، ازتجهیزات نیکلی یا فولاد با پوشش نیکلی بهره می برند.

ماده ای که ازکوره بدست می آید به خاکسترسیاه معروف می باشد. روش دیگربا سیرنمودن محلول سود سوزآوربا هیدروژن سولفید و افزودن مولکولهای دیگری ازسدیم هیدروکسید مطابق واکنش های زیرمی باشد:

H2S + NaOH ͢ NaHS + H2O

NaHS + NaOH ͢ Na2S + H2O

سولفید های فلزی ( فلزسنگین ) با استفاد ازصافی ازمحلول سدیم هیدروسولفید جدا می شوند. محلول بعد ازتغلیظ با سدیم هیدروکسید واکنش داده می شود تا محصول بسیارخالص تولید شود. تجهیزات مصرفی باید ازجنس فولاد ضد زنگ باشند.


 • کاربرد دیسکلر:

سدیم هیدروسولفیت یکی ازمهمترین مواد شیمیایی درصنایع رنگرزی و چاپ می باشد. سدیم هیدروسولفیت را می توان کاهنده بسیارقوی بشمارآورد که بربسیاری ازرنگینه ها مخصوصاَ رنگ های خمره ای موثراست وآنها را به شکل انحلال پذیرمی کاهد.

ازاین کاهنده درجدا کردن برخی رنگینه ها ازپارچه و صابونها استفاده می شود. یکی ازمشکلات عمده این ترکیب عدم پایداری آن بود ولی بعدها این مشکل برطرف شده وامکان ذخیره کردن این ترکیب به وجود آمده. درصنعت رنگرزی به این ماده هیدرو می گویند.

درصنعت خمیرچوب و کاغذ درحال حاضربه جای روی ازسدیم هیدروسولفیت استفاده می کنند تا مقررات مربوط به عدم استفاده از روی را رعایت کرده باشند.

درصنایع مرتبط با خاک برای جدا کردن رنگ قرمزآهنی ازخاک درساخت کاغذ برقی وچینی ازهیدرو استفاده می کنند.ازاین ترکیب به مقدارزیاد دررنگرزی پارچه جین با رنگ نیل استفاده می شود.


• تولید دیسکلر: 

اصلی ترین روش تولید این ترکیب درصنعت، گذراندن گوگرد دی اکسید ازمحلول نمک قلیاست تا محصول واکنش اسیدی شود. دراین نقطه، محلول عمدتاَ سدیم بی سولفیت می باشد.

با افزودن مقادیرزیادترنمک قلیا به محلول وجوشاندن تا زمانی که کربن دیواکسید متصاعد شود می توان این ترکیب را به سدیم سولفیت تبدیل نمود.

بعد ازته نشین شدن و تغلیظ محلول، بلورهایNa2SO3 . 7H2O با سرد کردن جدا می شوند.


• تشکیل رسوب در دیگ بخار

عنوان رسوب به لایه ای چسبنده و پیوسته از مواد خارجی تشکیل شده روی سطحی که آب جریان دارد و انتقال حرارت صورت می‌گیرد اطلاق می‌شود.

با افزایش مواد شیمیایی از ایجاد رسوب جلوگیری می‌گردد و ذرات در آب گردشی می‌توانند به صورت پراکنده درآیند و سپس به وسیله زیر آب خارج شوند.
اگر چه ذرات می‌توانند به عنوان لجن در قسمتهای آرام دیگ‌های بخار متراکم گردند. اما باید این ذرات به صورت معلق درآیند، تا از آب خارج گردند.

ته نشست به مواد جمع شده فاقد استحکام که که اغلب در قسمتهای کم تلاطم دیگ‌های بخار و سیستم‌های خنک کننده یا تجهیزات تصفیه آب یافت می‌شوند اطلاق می‌شود.
رسوبات به دلیل آثار مخربشان مشکل زا بوده و مورد ایراد قرار می‌گیرند. برای مثال در دیگ‌های بخار، موجب گرم شدن بیش از حد فلز و نهایتا باعث عدم کارآیی و نقص آنها می‌شود.

رسوبات اغلب باعث مسدود شدن مسیرهای حساس مثل دیواره‌های آب، لوله‌های اصلی و دیواره‌های آب در مسیر زیر آب و نیز شیشه‌های تراز نما می‌شوند.
مس دارای بالاترین ضریب هدایت حرارتی است به همین دلیل بهترین فلز برای دستگاههایی هستند که تبادل حرارت انجام می‌دهند.

قدرت کششی پایین مس برای فشارهای بالا مناسب نیست، اگرچه فولاد کربنی دارای ضریب هدایت حرارتی ۱٫۱۲ نسبت به مس است اما لوله‌های دیگ بخار را از فولاد کربنی می‌سازند.

باید توجه داشت که هدایت حرارتی فولاد کربنی ۸۰ برابر بیشتر از اکسید آهن است، بنابراین وقتی سطح داخلی دیگ بخار از رسوب پوشیده باشد، سرعت انتقال حرارت طبق طراحی نخواهد بود.
گاهی در صورتی که یک لایه نازک از کربنات کلسیم که پوشش پوست تخم مرغی نامیده می‌شود، بروی سطح فلز باقی می‌ماند.

در این صورت باید سطح داخلی دیگ را از خوردگی حفظ کرد. همچنین، ایجاد یک لایه رسوب با ضخامت یکسان امکانپذیر نیست.

زیرا ضخامت لایه رسوبی، به مقدار حرارتی که اتنقال می‌یابد بستگی دارد و مقدار انتقال حرارت در تمام بخشهای دیگ بخار یکسان نیست.

و نیز هرگونه رسوب دیگر در دیگ نامطلوب است. و عناصر تشکیل دهنده رسوبات مثل کلسیم و منیزیم و آهن و سیلیس و آلومنیوم باید از آب جبرانی دیگ‌های بخار خارج شود.


• آثار مخرب و مشکلات رسوب

۱٫ کاهش آهنگ انتقال حرارت.
۲٫ کاهش جریان آب.
۳٫ مسدود شدن شیرهای آب.
۴٫ مسدود شدن انواع نازل‌های صنعتی.
۵٫ با افزایش ضخامت لایه رسوب جداره‌های فلزی تحت حرارت بیشتر قرار گرفته و از بین می‌روند.
۶٫ افزایش هزینه‌های عملیاتی برای تمیزکاری شیمیایی ـ برس کاری.
۷٫ ایجاد خوردگی از طریق الکترولیز بین لایه رسوب و فلز بدنه.
۸٫ ایجاد زمان توقف در کارخانجات و افزایش هزینه‌های تولید.
۹٫ افزایش میزان آلودگی محیط زیست.
۱۰٫ افزایش میزان سوخت ناشی از لایه املاح که سبب کاهش انتقال حرارت می‌شود.
۱۱ – افت فشار و کاهش دبی جریان آب.
۱۲- ترکیدن لوله‌ها بر اثر فشار بیش از حدی که به دلیل گرفتگی بر آن‌ها وارد می‌گردد.
۱۳- کوتاه شدن عمر لوله.
۱۴- گرفتگی لوله‌ها.
۱۵- کاهش راندمان کار مبدل‌ها و موتورخانه‌ها.
۱۶- رسوب ایجاد شده بر منافذ آبپاش‌ها و قطره چکان‌ها و کاهش دبی و ایجاد اخلال در آبیاری مناسب.
۱۷- رسوب ایجاد شده در سیستم‌های آب خوری طیور نظیر نیپل که در پایان دوره با مصرف مبالغ هنگفتی با مواد شیمیایی رسوب زدایی می‌شود.
۱۸- سوراخ شدن لوله‌ها در اثر استفاده از مواد شیمیایی و جرم گیرها برای رسوب زدایی.
۱۹- کاهش راندمان کار لوازم حرارتی و برودتی ماند آب گرم کن، پکیج، برج‌های خنک کننده و کندانسور‌ها.
۲۰- رسوب ایجاد شده بر روی سطوح المنت‌ها ماند عایقی قوی در برابر انتقال حرارت عمل نموده و در نتیجه در این گونه لوازم از قبیل انواع لوازم خانگی، پکیج‌ها و … به واسطه ایجاد رسوب شاهد اتلاف انرژی زیادی هستیم.

و …


• بسته بندی دیسکلر:

عرضه این محصول در گالن های ۲۰ لیتری در سراسر کشور عرضه میگردد.


جهت اطلاع از قیمت خرید و فروش دیسکلر و اسیدها و کلیه مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی با کارشناسان ما در واحد فروش تماس حاصل نمایید.

۰۹۱۲۸۷۰۸۴۵۶

۰۹۱۲۸۷۰۸۴۵۷Copyright 2016. All rights reserved.