کاربرد رسوب شناسی

1. مهم ترین کاربرد رسوب شناسی در ارتباط با اکتشاف منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز می باشد، در گذشته بیشتر کمپانی های نفتی برای کشف مخازن در جستجوی تاقدیس ها بودند، اما با پیشرفت زمان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر نفتگیرهای ساختمانی ، نفتگیرهای چینه شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

زیرا در این گونه نفتگیرها سنگ های با تخلخل و نفوذپذیری کم تبدیل می شوند و از حرکت نفت و گاز به طرف بالا جلوگیری می کنند.

2. یکی دیگر از کاربردهای مهم رسوب شناسی در رابطه با روش لرزه نگاری ، مطالعه طبقات رسوبی در زیر سطح زمین است. بدین وسیله می توان محیط رسوبی ، ارتباط جانبی طبقات و همچنین توالی عمودی رسوبات را تعبیر و تفسیر نمود.

3. از مطالعات رسوب شناسی می توان در رابطه با کارهای اکتشافی ذغال سنگ استفاده کرد و گسترش وضعیت لایه های زغالی را تعبیر و تفسیر نمود.

4. از مطالعات رسوب شناسی می توان در رابطه با کارهای اکتشافی ذغال سنگ استفاده کرد و گسترش وضعیت لایه های ذغالی را تعبیر و تفسیر نمود.

5. بعضی از کانی های فلزی مانند سرب و روی به طور محدود در سنگ های رسوبی میزبان ، نظیر ریف ها یا رسوبات جلبکی فسیل شده ، وجود دارند. بنابراین درک رسوب شناسی به اکتشاف سرب و روی در این گونه سنگها کمک فراوانی می کند.

6. اورانیوم و پلاسرهای مختلف در داخل رسوبات رودخانه ای قدیمی تجمع یافته اند، بنابراین با استفاده از مطالعات رسوب شناسی می توان محیط رسوب گذاری سنگ های رسوبی حاوی اورانیوم و پلاسرها را تعبیر و به اکتشاف این گونه مواد کمک فراوانی نمود.

7. در رابطه با هیدروژئولوژی ، مطالعات رسوبی شناسی و شناخت و چگونگی تشکیل سنگ های آبدار در محیط های رسوبی مختلف کمک زیادی می نماید. لذا ، بدین وسیله می توان به گسترش سنگ آبدار پی برد و از حفاری های مکرر برای یافتن آب که متحمل مخارج زیادی است، جلوگیری کرد

فهرست