ویژگی های شیمیایی آب

1. سختی آب : یکی از ویژگی های شیمیایی آب سختی آن است.

سختی آب به واسطه وجود نمک های کلسیم و منیزیم در آن ایجاد می شود و سختی از نظر پایداری دو نوع می باشد: 1. سختی ناپایدار (سختی کربناتی) 2. سختی پایدار (سختی غیرکربناتی).

سختی ناپایدار : ناشی از وجود بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم در آب می باشد.

می توان با گرم کردن آبی که سختی موقت دارد یون های کلسیم محلول در آن را به صورت رسوب کربنات کلسیم در آورد و در نتیجه آب سخت را به آب نرم تبدیل کرد.

پیدایش یون های آهکی درون کتری ، سماور و لوله های مبدل آب گرمکن نشان از وجود مقادیر اندکی بی کربنات کلسیم محلول (عامل سختی موقت) در آب های معمولی و آشامیدنی دارد.

2.سختی پایدار : به علت وجود ترکیبات دیگر از کلسیم و منیزیم در آب به وجود می آید و کربن در آن دخالت ندارد. مثلا سولفات ها – نیترات ها –کلرات ها – فسفات ها – سیلیکات های کلسیم و منیزیم سختی پایدار به وجود می آورند. سختی آب را برحسب میلی گرم در لیتر و ppm می سنجند.

3.اثرات سختی آب آشامیدنی : بدن انسان در برابر سختی آب حساسیت زیادی ندارد به طوری که می توان آب های سخت تا 350 میلی گرم در لیتر را به راحتی و آب های با سختی 500 میلی گرم در لیتر را در صورت ضرورت و برای مدت کوتاهی به مصرف آشامیدن رساند. لذا در تصفیه خانه های بیشتر شهرها به ویژه آن هایی که از آب های سطحی استفاده می کنند کمتر به کاستن سختی آب مبادرت می ورزند. آب با سختی خیلی کم برای کاربرد در کارخانه ها مناسب است ولی از نظر آشامیدن خوشمزه نیست. آب آشامیدنی باید حداقل 30 میلی گرم در لیتر سختی داشته باشد.

4.درجه اسیدی یاph آب : درجه تمرکز یون های آزاد Hمثبت را که بیانگر میزان خاصیت اسیدی آب است با phو درجه تمرکز یون های آزاد OH منفی را که بیانگر میزان خاصیت قلیایی آن است با pOH نشان می دهند.

هرگاه درجه PHو pOH آب یکسان باشد آب حالت خنثی دارد. همچنین اگر ph>7 باشد آب خاصیت قلیایی دارد و اگر PH<7باشد آب خاصیت اسیدی دارد.

برای مثال محلول نرمال اسید کلریدریک که اسیدی قوی است دارای PH=0 و محلول سود سوزآور که یک باز قوی است دارای PH=14 می باشد. آب آشامیدنی خوب باید کمی مایل به قلیایی باشد PH=7 or 8 .

فهرست