ایمنی سولفات آمونیوم

خطرات سولفات آمونیوم

1.حریق : در موقع حریق گاز سمی تولید می کند.

2.تماس تنفسی : سوزاننده سیستم تنفسی.

3.تماس پوستی : تحریک کننده پوست.

4.تماس چشمی : سوزاننده چشم.

پیشگیری از خطرات سولفات آمونیوم

1.حریق : استفاده از لباس مناسب ، دستگاه تنفسی ، دستکش لاستیکی ، چکمه و عینک.

2.تماس شغلی : وجود دوش و چشم شور و هود نیاز است.

3.تماس تنفسی : از غبار آن دوری کنید و آن را استنشاق نکنید.

4.تماس پوستی : استفاده از لباس و دستکش – از تماس با پوست جلوگیری کنید.

5.تماس چشمی : استفاده از عینک و جلوگیری از تماس آن با چشم.

کمک های اولیه سولفات آمونیوم

1.حریق : اسپری آب ، CO2 ، پودر خشک و فوم.

2.تماس شغلی : شستشوی لباس های آلوده قبل از استفاده مجدد.

3.تماس تنفسی : انتقال مصدوم به هوای آزاد.

4.تماس تماس چشمی : شستشو با آب حداقل به مدت 15 دقیقه.

5.بلع و گوارش : شستشوی دهان با آب.

انبارش : در ظروف کاملا بسته و در محیط خشک و خنک نگهداری شود.

فهرست