ایمنی الکل ایزوپروپانول

خطرات ایزوپروپیل الکل :

1.حریق : شدیدا قابل اشتعال.

2.انفجار : مخلوط بخار ماده با هوا خاصیت انفجاری دارد.

3.تنفس : تحریک ، سرفه ، تنگی نفس ، افسردگی ، مرگ در اثر از کار افتادن دستگاه تنفسی.

4.چشم : تحریک ، قرمزی ، درد.

5.پوست : تحریک و قرمزی.

6.بلع و گوارش : انقباض شکم ، کاهش فشار خون ، افسردگی ، خطر خفگی ، اسهال.

پیشگیری از خطرات ایزوپروپیل الکل :

1.حریق : هر گونه شعله باز ، جرقه و استعمال دخانیات ممنوع است.

2.انفجار : استفاده از سیستم بسته ، تهویه عمومی ، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار.

3.تنفس : استفاده از تهویه عمومی با استفاده از هواکش های ضد انفجار.

4.پوست : استفاده از دستکش ایمنی و لباس حفاظتی.

5.چشم : استفاده از عینک ایمنی.

6.استعمال : خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات در هنگام کار ممنوع است.

کمک های اولیه ایزوپروپیل الکل :

1.حریق : استفاده از مواد خشک شیمیایی ، دی اکسید کربن ، هالوژن ، اسپری آب ، کف الکلی.

2.انفجار : در هنگام حریق سیلندرها را توسط اسپری آب خنک نگه دارید.

3.تنفس : هوای تازه ، بیمار را گرم نگه دارید ، در صورت لزوم تنفس مصنوعی ، به پزشک مراجعه کنید.

4.پوست : لباسهای آلوده را از تن در آورید ، پوست را با آب فراوان و صابون بشویید ، به پزشک مراجعه کنید.

5.چشم : ابتدا چشم را به مدت چند دقیقه با آب فراوان بشویید ، سپس به پزشک مراجعه کنید.

6.بلع و گوارش : محلول ذغال فعال به بیمار بدهید ، به پزشک مراجعه کنید.

فهرست