ایمنی کربنات پتاسیم

خطرات کربنات پتاسیم

1.حریق : غیر قابل حریق . موقع حریق گازهای سمی تولید می کند.

پیش گیری از خطرات کربنات پتاسیم

1.حریق : از محافظ مناسب پوست ، چشم ها و دستگاه تنفسی استفاده کنید.

2.تماس شغلی : لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت ، هود ، دوش و چشم شوی نیاز است.

3.تماس تنفسی : از تنفس آن خودداری کنید.

4.تماس پوستی : از تنفس آن با لباس و پوست جلوگیری نمایید.

5.تماس چشمی : از تماس آن با چشم ها جلوگیری کنید.

6.بلع و گوارش : بعد از تماس دستها را خوب بشویید.

کمک های اولیه کربنات پتاسیم

1.تماس شغلی : لباس های آلوده را قبل ار استفاده مجدد بشویید.

2.تماس تنفسی : هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمایید.

3.تماس پوستی : شستشو با آب زیاد و صابون به مدت 15 دقیقه.

4.تماس چشمی : حد اقل به مدت 15 دقیقه با مقادیر زیاد آب بشویید.

5.بلع و گوارش : دهان را با آب بشویید. اقدامات درمانی.

انبارش : در محل خشک و خنک ، در ظروف سر بسته نگهداری شود.

فهرست