ایمنی سیلیکاژل ( رطوبتگیر )

خطرات سیلیکاژل:

1.آتش : این ماده نمی سوزد.

2.تنفس : به طور عمومی ، غلظت های بالای گرد و غباراین ماده ممکن است سبب سرفه و تحریکات مختصر و زودگذر شود.

3.پوست : انتظار نمیرود این ماده سبب تحریکات پوستی شود.

4.چشم : ممکن است در اثر وارد شدن ذرات جامد این ماده به چشم ، تحریکاتی از قبیل ریزش اشک ، سوسو زدن و درد مختصر و زود گذری پیش آید.

5.دستگاه گوارش : سیلیکاژل در مقایسه با سیلیکا سمیت بسیار پایینی از راه خوراکی دارد. خوردن این ماده در مواجهه های شغلی متداول نمی باشد.

پیشگیری از خطرات سیلیکاژل :

1.آتش : قابل احتراق نیست و سبب گسترش حریق نمی شود.

2.تنفس : از سیتم های حفاظت تنفسی پیشنهادی NIOSH و MSHA استفاده شود.

3.پوست : از دستکش ایمنی و لباس کار استفاده شود.

4.چشم : گوگل های ایمنی برای جلوگیری از ذرات مناسب است.

5.دستگاه گوارش : در هنگام کار از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار اجتناب شود.

کمک های اولیه :

1.آتش : از کلیه موادی که آتش را احاطه می کنند و مانع گسترش حریق می شوند ، می توان استفاده کرد.

2.تنفس : اگر مشکلات تنفسی پیش آمد ، منبع مولد آلودگی یا فرد مصدوم را به هوای آزاد برده و به پزشک مراجعه نمایید.

3.پوست : اگر تحریکات پوستی اتفاق افتاد ، موضع را با آب ولرم به مدت 5 دقیقه شستشو دهید تا مواد از روی پوست پاک شوند.

4.چشم : چشم ها را با آب به مدت چند دقیقه شستشو دهید. اگر ذرات از چشم خارج نشد، چشم ها را با آب ولرم و به مدت 5 دقیقه به صورتی که پلک باز است شستشو دهید. اگر تحریکات چشمی ادامه داشت به پزشک مراجعه نمایید.

5.دستگاه گوارش : اگر تحریکات و یا ناراحتی پیش آمد به پزشک مراجعه نمایید.

انبارش سیلیکاژل :

در ظروف مناسب و دارای برچسب مخصوص انبار شوند. محل انبار این مواد می بایست از مواد ناسازگار مثل عوامل اکسید کننده قوی به دور باشد.

فهرست