انواع زاج و موارد استفاده در طب

1.زاج سفید :

این زاج با نام های دیگری مانند زاک ، زاغ ، زاج شناخته می شود. نام های محلی این محصول عبارتند از : زمه (مشهدی) ، زی (ترکی) ، زمج ( افغانی ) ، شیب (ارمنی)

انواع زاج

انواع زاج

نام دیگر زاج سفید

طب سنتی در ایران در دهه اخیر همراه با نام گیاهان دارویی شناخته شده در صورتی که طب سنتی ایران شامل ادویه طب سنتی است و تنها گیاهان نمی باشند ادویه طب سنتی شامل (معدنی، حیوانی، گیاهی) است.

گوشه ای از این اقیانوس بی کران، معدنی ها می باشند که زاج ها با متجاوز از 25 نوع یکی از این مواهب هستند.

زاج نیز همچون برخی گیاهان از ادویه ضد عفونت می باشد به دلیل آنکه دارای مواد قابضه می باشد. جسمی معدنی بلوری و در اثر تاثیر مواد معدنی به رنگ های متفاوت دیده می شود.

انواع : متجاوز 25 نوع موجود می باشد. به علت کثرت انواع مشهورترین آنها را بیان می کنیم. زاج سفید ، احمر، اخضر، اصفر، اسود، سرخ و سیاه ، زاج الاساکفه، مقطر، جامد ، مبطوخ ، بلوری ، قبرسی، لاری ، رومی ، شرقی ، انگلیسی ، شیری ، پاریسی.

انتشار : از انواع زاج چنین برمیآید که در اکثر نقاط جهان موجود می باشد اما در کشور ما از مشهورترین مکان ها زاکان، قزوین، طارم و زاگون تهران می باشد و اگر در جاده هراز در منطقه آب اسک توقفی نموده باشید آب جاری این منطقه آب زاج می باشد که رسوبات آن در رودی کوچک به وضوح نمایان و حوضچه ای کوچک آب زاج نیز هنوز در این مکان جهت کسانی که دچار مشکل پوستی هستند قابل استفاده می باشد.

اجزا : زاج سفید خفیف الوزن بهترین آن مصری براق مانند زرنیخ بدخشی است که در دست زود ریز می شود و غالبا جسمی بلوری با مزه گس و ظاهری مانند نمک سنگ و نمک ترکی دارد.

مواد متشکله زاج : زاج ها دارای مواد فلزی گوناگون می باشند سفید آن دارای حامض کبریتیک (اسید سولفوریک) ، اکسید اول آهن و آب سولفات پتاسیم، آلومین می باشد.

2.زاج سبز :

زاج سبز

زاج سبز

 آیا زاج سبز همان سولفات آهن است؟

دارای سولفات آهن، زاج کبود یا کات کبود دارای سولفات مس.

طبیعت : انواع زاج سبز دارای مزاج در سوم گرم و خشک مایل لطافت و زاج سفید از همه نوع آن لطیف تر است.

زاج زرد : در سوم گرم و خشک برعکس املاح که در سوختن غلیظ می شود، زاج سبز در سوختن غلیظ می شود، زاج سبز در سوختن لطیف می شود.

افعال و کاربردهای زاج در طب سنتی ایران : قابض ( جمع کننده اندام)، جالی ( پاک کننده ) است.

اندام سر : رفع عرق ریزی پیشانی و صورت

موی سر : به گفته شیخ الرئیس خوردن یک درم ( معدل 3 گرم) زاج احمر موی سفید را می ریزاند و بجای آن موی سیاه می رویاند در افراد مرطوب قوی المزاج موثر است.

به علت تجفیف زیاد زاج اصفر برای مو مانند زاج احمر مصرف شود و باید آب زیاد مصرف شود.

کرم معده : جهت اخراج حب القرع (زاج اخضر).

دهان : قیروطی آن جهت اکله دهان ، پاشیدن پودر آن در دهان جهت رفع عفونت.

زاج ( اصفر) را نرم سائیده با سوزنجان زیر زبان نگه دارند جهت صفدع ، اکله دهان ، قلاع دهان نافع است.

حلق : غرغره جهت عضلات حلق.

بینی : نفوخ آن جهت رعاف.

گوش : تنقیه چرک گوش ( رفع عفونت) – فتیله با عسل جهت قروح گوش ( رفع عفونت )

دندان : ورم بن دندان ، درد دندان.

چشم : با عسل جهت سطری پلک چشم.

شستن با زاج و آب باران رفع غشاوه رقیق چشم و بیاض می نماید.

پوست : ازاله گوشت زائد ، رفع بیاض پوست، نافخه، جرب ، جمره ، سلعه ، حکه خشک، قروح خبیثه (رفع عفونت)

رفع بریدگی جلدی بوسیله مالیدن زاج و یا زرور آن.

مالیدن زاج بر جوش غرور

زاج برای جوش

زاج برای جوش

مثانه : دفع قروح مثانه.

دفع قرحه احلیل

کلیه : تفتیت حصاه

ضربدیدگی : کماد زاج و ضماد زاج و نمک جهت در رفتگی عضلات و کوفتگی.

بواسیر : جهت بواسیر و نواصیر مقعد

رحم : حمول آن بهبود عفونت و ترشحات.

ته زن آن بواسطه قبضوت زاج جمع کننده رحم حمول زاج با آب گندنا جهت نزف الدم

عرق النسا : جهت عرق النسا.

دارو سازی : در داروسازی به صورت غسول، غرغره، مضمضه، کحل، حمول، سفوف، سنون، گرد، لوسیون ، پوسیون ، حب ، نفوخ ، ذرور مصرف دارد.

مضرات زاج : از خوردن اقسام زاج سرفه دموی و سل و قروح اعضا با طنی امعا و سجح حاصل می شود. زیاده از 3 گرم زاج کشنده است.

مصلح زاج : آشامیدن شیر تازه دوشیده شده ، کرم تازه، شربت زوفا.

مانع الجمع : قلیائیات ، کربوتات ها ، املاح فلزی ، با زاج مصرف نشود.

پادزهر : بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ).

روش شناخت : زاج سفید ، کاغذ تورنوسل را قرمز می کند و روش شناخت زاج مقطر با مالیدن به فولادی رنگ مسی می شود.

حیوانات : از دود دادن زاج ، موش و مگس گریزان هستند. مالیدن محلول 50% زاج کبود به زخم پای دام باعث بهبود زخم می شود.

دباغی : آش کردن پوست.

رنگرزی : جهت رنگرزی ابتدا پارچه را در زاج شسته سپس خشک کرده ، رنگ می کنند و به طور کلی جهت دندانه دار کردن رنگ به کار می آید.

مرکب سازی : در صنعت مرکب سازی بکار می آید.

فهرست