خطرات منیزیم سولفات چیست؟

1.حریق : غیر قابل اشتعال هنگام حریق فیوم سمی ایجاد می گردد.

2.بلع و گوارش : کرامپ های شکمی اسهال.

آیا پیشگیری از خطرات سولفات منیزیم امکان پذیر است؟

1.تماس چشمی : استفاده از عینک حفاظتی.

2.بلع و گوارش : استعمال دخانیات، نوشیدن مایعات و غذا خوردن ممنوع.

3.تماس تنفسی : تهویه مکنده موضعی.

از کمک های اولیه بعد از مواجه با  MgSO۴ چه میدانید؟

در کنار تمام کاربردهای این ماده شیمیایی ،خطرات آن نیز قابل مشاهده است.

1.حریق : استفاده از تمامی انواع مواد اطفایی بلا مانع است.

2.تماس تنفسی : هوای تازه – استراحت.

3.تماس پوستی : پوست با آب شستشو داده شود.

4.تماس چشمی : شستشوی چشم با آب به مدت 15 دقیقه مراجعه به مرکز درمانی.

5.بلع و گوارش : شستشوی دهان به فرد مقداری آب داده شود. اقدامات درمانی صورت گیرد.

MgSO۴ را چگونه نگهداری میکنند؟

در محل خشک و خنک نگهداری شود. 

فهرست