خواص بوراکس

مهم تر از همه اینها خواص طبی بوراکس است که آنچه امروزه دانشمندان دانش پزشکی در کتب درمان شناسی نوشته اند ، عینا اقتباس از کتاب های طبی قدیم ایران است ، بدون اینکه یک کلمه ، نام دانشمندان و پزشکان قدیم ایران در کتاب های امروزه دیده شود.

کامل ترین شرح درباره خواص طبی بوراکس را می توانیم در دایره المعارف بزرگ و مفصل علوم پزشکی پیدا کنیم. این دایره المعارف در اواخر قرن نوزدهم میلادی ، زیر نظر دشامبر و 179 نفر از معروف ترین اطبا و دانشمندان کشور فرانسه در صد جلد تهیه و چاپ شده است. ما مطالب مندرج در این دایره المعارف درباره بوراکس را با مندرجان کتاب قانون ابن سینا ، که کتاب طبی هزار سال پیش ایران است، مقایسه می کنیم.

1.بوراکس خاصیت دترسیف دارد

یعنی پاک کننده و جلادهنده است. در حقیقت ، عمل آن این است که به طور موضعی اثر کرده و پوسته های جلد و ترشحاتی را که روی پوست بدن خشک شده و چسبیده است پاک و دفع می کند و سطح پوست را تمیز کرده و جلا می دهد. این خاصیت را در کتاب قانون و مخزن الادویه نیز ذکر کرده و به نام جالی ، یعنی جلادهنده نوشته اند.

2.در دایره المعارف می نویسد بوراکس خاصیت رزولوتیف دارد

یعنی اورام را تحلیل می برد. این خاصیت عینا در قانون و مخزن الادویه به نام محلل ثابت شده است.

3.بوراکس خاصیت سداتیف دارد

یعنی مسکن و در قانون نیز می نویسد : مسکن است مخصوصا در بعضی قولنج ها و در مخزن الادویه می نویسد : مخصوصا قولنجی را که عارض گردد گدازندگان سرب را و از اینجا معلوم می شود که پزشکان قدیم ایران قولنج سربی را که در نتیجه مسمومیت از سرب عارض می شود می شناخته و بوراکس را به عنوان مسکن در این بیماری ها تجویز می کرده اند.

4.در دایره الامعارف می نویسد یکی دیگر از خواص بوراکس این است که قابض می باشد و در کتاب قانون هم می نویسد : و فی البورقات قبض ، یعنی در بوراکس های مختلف قوه قبض موجود است.

5.در دایره المعارف می نویسد : یکی از دانشمندان اروپا به نام می یال که در خواص بوراکس مطالعات زیاد دارد، معتقد است که بوراکس از انعقاد خون جلوگیری می کند و حتی اگر آن را به خونی که لخته شده است، اضافه می کنیم آن را حل می کند. قدما نیز از این خاصیت بوراکس ، یعنی حل کردن خونی که لخته شده است آگاه بوده ، چنان که در مخزن الادویه نوشته شده ، آن را برای تحلیل خونی تجویز می کردند که در معده لخته و منعقد گردیده است.

6.امروزه بوراکس را به عنوان ضدعفونی ضعیف برای شست و شوی چشم به کار می برند و نیز قطور آن برای التهاب گوش توام با چرک تجویز می شود، اکتحال آن جهت حدت بصر و قطور محلول آن در گوش برای رفع اوجاع و تفتیح سدد و قطع رطوبت جاری از آن و با سرکه جهت پاک کردن چرک آن به کار می رود.

7.امروزه در بیماری های پوستی ، خارش جلدی ، لیشن ، اگزمای مزمن ، بثورات مختلف و مخصوصا پی تیریاسیس کاپیتیس و غیره بوراکس را تجویز می کنند و این خاصیت نیز عینا از کتب طب قدیم اقتباس شده است، چنان که در مخزن الادویه می نویسد : ضماد آن با قیروطیات جهت رفع خزاز و حکه و جرب و شستن سر با آب آن جهت خراز نافع است.

8.در دایره المعارف می‌نویسد بوراكس مدر طمث است و سیلان ابیض را تحریك می‌كند این خاصیت را نیز دانشمندان اروپا از پزشكان قدیم ایران گرفته‌اند چنان‌كه در مخزن‌الادویه می‌نویسد: فرزجه آن برای دفع رطوبات رحم و احتباس حیض مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست